Józef Mackiewicz - piewca wolności myśli i słowa

Konkurs na zlecenie bookradio.pl w ramach projektu "Józef Mackiewicz - piewca wolności myśli i słowa"

REGULAMIN KONKURSU Józef Mackiewicz - piewca wolności myśli i słowa

Konkurs na zlecenie bookradio.pl w ramach projektu "Józef Mackiewicz - piewca wolności myśli i słowa"


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 

Regulamin dla Internautów, uczestników Konkursu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Konkurs trwa od 25.10.2022 do 25.11.2022

1.2. Organizatorem Konkursu jest NEVICOM Waldemar Mulhstein z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Romana Kaczmarczyka 17, 85-796 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
1.3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i stosuje się do wszystkich Uczestników przedsięwzięcia.
1.4. Każdy Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie wszelkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
1.5. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w serwisie bookradio.pl i bibliotekarium.pl

1.6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa Nevicom Waldemar Mulhstein.
1.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
1.8. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. ZASADY KONKURSU:

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien poprawnie odpowiedzieć na pytania zamieszczone na stronie Konkursu.
2.2. Uczestnik powinien wpisać dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia w nim udziału udziału.
2.3. Wszystkie dane osobowe zbierane są jedynie do celów tego Konkursu i są zabezpieczone zgodnie z polityką RODO.
2.4. Co 20 zgłoszenie, spośród poprawnych zaznaczonych wszystkich odpowiedzi, wygrywa nagrodę.
2.5. Przekazanie nagród odbędzie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
2.6. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie poprzez udział za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

3.1. W Konkursie, ogłoszonym w październiku 2022 roku przewidziane są nagrody, które ufundowali sponsorzy.
3.3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty nagród w ich równowartości w gotówce.
3.4. Uczestnicy Konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tylko tego Konkursu, a ich dane są przechowywane zgodnie z polityką RODO.
3.5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie Konkursu, najpóźniej po upływie 14 dni od jego zakończenia.
3.6. Organizator Konkursu przed wydaniem nagrody jako płatnik, zapłaci od nagród zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
3.7. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe, nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.
3.8. Nagrody zostaną przesłane do każdego ze Zwycięzców pocztą kurierską lub drogą pocztową (w zależności od charakteru nagrody). Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz adres e-mail.
3.9. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości na stronach serwisu portali: bookradio.pl i bibliotekarium.pl W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 3.7. oraz 3.8., nagroda zostanie przekazana na rzecz kolejnego Konkursu organizowanego przez ORGANIZATORA.
3.10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.12. Uczestnictwo w Konkursie nie jest obowiązkowe.

4. INNE POSTANOWIENIA:

4.1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu Konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia ankiety zgłoszeniowej na stronie Konkursu.
4.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

W imieniu Organizatora
Waldemar Mulhstein
Przewodniczący Komisji Konkursowej